REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO VILLA DECOR

 

§1. Postanowienia wstępne

1. Użyte w tekście regulaminu pojęcia oznaczają:

a) Klient – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

b) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego VILLA DECOR, w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

c) Sklep internetowy VILLA DECOR ("Sklep") – serwis internetowy dostępny pod adresem WWW:http://www.villadecor.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

d) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

e) Towar – produkty prezentowane w Sklepie, stanowiące Produkt w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta;

f) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy Przedsiębiorcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu;

g) Przedsiębiorca - Katarzyna, Jarosław Wójtowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Competeam Wójtowicz Spółka Jawna, 26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 3, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000675608, NIP 768-00-05-039, będący sprzedawcą w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu Cywilnego.

h) Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

i) Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014r. poz. 827 ze zm.);

j) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, a w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta za pośrednictwem Sklepu,

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień za pośrednictwem Sklepu,

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych za pośrednictwem sklepu.

3. Usługi oraz sprzedaż prowadzone w Sklepie wykonuje Przedsiębiorca.

4. Celem szybkiego i efektywnego kontaktowania się Klienta z Przedsiębiorcą, udostępnia się następujące dane:

a) adres korespondencyjny: Competeam Wójtowicz Spółka Jawna, 26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 3

b) adres poczty elektronicznej: sklep@villadecor.pl

c) telefon: 512 413 807

d) formularz kontaktowy dostępny pod adresem http://www.villadecor.pl/index.php?controller=contact-form

5. Adres do reklamacji: Competeam Wójtowicz Spółka Jawna, sklep Villa Decor, 26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 3

6. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Przedsiębiorcę za pośrednictwem Sklepu jest przedsiębiorca.

7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§2. Zasady korzystania z serwisu

1. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu. Urządzenie winno być wyposażone w oprogramowanie - dowolną przeglądarkę internetową, skonfigurowaną w ten sposób, że obsługuje ona technologię JavaScript i ciasteczka (cookies). Przedsiębiorca zastrzega, że pełna funkcjonalność Sklepu zapewniają przeglądarki IE 10 lub nowsza, Firefox 3 lub nowsza, Opera 9 lub nowsza, Chrome10 lub nowsza safari, z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach monitorów o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px.

2. Przedsiębiorca zastrzega sobie możliwość odmowy zawarcia Umowy sprzedaży z osoba niepełnoletnią. Umowa sprzedaży zawierana w Sklepie nie jest umową należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych sprawach bieżących życia codziennego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W przypadku złożenia zamówienia przez osobę niepełnoletnią zostanie ona drogą elektroniczną ponownie powiadomiona o wyżej wskazanym zastrzeżeniu i poinformowana o ewentualnym fakcie skorzystania z niego przez Przedsiębiorcą.

3. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe dla wszystkich osób posiadających dostęp do sieci Internet. Działania zmierzające do kupna Towarów wymagają rejestracji w Sklepie lub skorzystania z formularza zakupów bez rejestracji. Klient, który nie jest zalogowany, ma możliwość wybrania, po dodaniu poszczególnych Towarów do koszyka, opcji dokonania kupna bez rejestracji bądź uprzedniej rejestracji lub logowania. Jeśli Klient uprzednio zarejestrowany i zalogowany dokonuje kupna czyni to przy pomocy konta założonego za pośrednictwem rejestracji.

4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

5. Warunkiem rejestracji oraz zakupu bez rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych w formularzu, jako obowiązkowe, chronionych zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych, stanowiących część Regulaminu.

6. Klient zobowiązuje się w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez polskie prawo, m.in. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego przez Przedsiębiorcę w Regulaminie oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej ("spamu"),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Przedsiębiorcy

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.6. Przedsiębiorca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,

c) dopuści się innych zachowań niezgodnych z obowiązującym prawem lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet bądź godzące w dobre imię Przedsiębiorcy.

7. Osoba pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu na podstawie §2 ust.6. Regulaminu nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Przedsiębiorcy.

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach sklepu usługami, Przedsiębiorca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§3. Reguły dokonywania transakcji

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową http://www.villadecor.pl, dokonać wyboru Towaru z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu Zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny brutto zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy podatków, ceł oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności i terminie zapłaty,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

f) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji,

g) kodeksie dobrych praktyk, jeśli Przedsiębiorca związał się takim kodeksem,

h) wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielania innych gwarancji finansowych, które Klient jest zobowiązany spełnić na żądanie Przedsiębiorcy, jeśli występują) kosztach zwrotu Towaru, jeśli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą) przepisach niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami (w tym - pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy).

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, co pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, wymienione w §3. ust. 4.Regulaminu oraz terminie płatności.

7. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. Wiadomość e-mail powinna być dostępna w jakimkolwiek miejscu w skrzynce pocztowej elektronicznej Klienta, zaś dowodem jej wysłania jest zarejestrowanie Zamówienia w Sklepie.

8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

9. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki (ceny brutto). Taka cena jest również podana w podsumowaniu złożonego Zamówienia, o którym mowa w §3. ust. 4. Regulaminu.

10. Klient ma następujące możliwości uiszczenia ceny:

a) Płatność za pobraniem - zapłata zostaje dokonana u kuriera, który dostarcza Państwu przesyłkę pod wskazany adres. Do kosztów przesyłki doliczany jest koszt pobrania w kwocie 5.00 zł.

b) Gotówka - zapłata za towar zostaje dokonana w momencie odbioru towaru w naszym salonie w Opocznie, ul. Piotrkowska 3.

c) Płatność przelewem - zapłata zostaje dokonana przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, na rachunek bankowy: PKO BP odział Piotrków Trybunalski: Competeam Wójtowicz Spółka Jawna, Opoczno ul. Piotrkowska 3 – sklep Villa Decor nr konta: 07 1020 3916 0000 0202 0201 7903.

d) Płatność poprzez serwis PayU.PL - zapłata zostaje dokonana przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, za pomocą serwisu PayU.pl. Serwis ten umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej Visa i Mastercard lub przelewu elektronicznego z wybranych polskich banków.

e) Płatność w systemie ratalnym Payu - zapłata zostaje dokonana za pomocą serwisu PayU.pl zgodnie z instrukcją po wybraniu tej opcji w serwisie.

11. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

12. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub poprzez osobisty odbiór w siedzibie sklepu w Opoczno, ul. Piotrkowska 3. Koszty dostawy dostępne są pod adresem:http://www.villadecor.pl/content/1-dostawa. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia.

13. Termin realizacji dostawy wynosi od 24h do 30 dni roboczych licząc od dnia wysłania Zamówienia z wyłączeniem Zamówień płatnych przelewem, w którym to przypadku wysyłka następuje następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty .

14. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu: http://www.villadecor.pl/content/18-regulamin-obowiazujacy-od-25122014 lub pobrać go tutaj i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres email oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia paragonu oraz/lub faktury VAT.

§4. Podstawy i zasady dokonywania zwrotów i reklamacji

Odstąpienie od umowy przez Klienta konsumenckiego

1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje w terminie 14 dni prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny. W celu realizacji tego prawa klient składa stosowne oświadczenie w dowolny sposób, w szczególności zaś na piśmie za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysyłając je na adres: Competeam Wójtowicz Spółka Jawna sklep Villa Decor. 26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 3 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@villadecor.pl.

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.

2. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej.

3. Termin 14-dniowy biegnie od dnia, w którym Klient ten (lub osoba przez niego wskazana) objął Towar w posiadanie.

4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w szczególności w przypadkach, w których:

a) przedsiębiorca za wyraźną zgodą Klienta wykonał w pełni usługi, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci on prawo odstąpienia od umowy;

b) cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) nastąpiło dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, przy czym w niniejszym zakresie zastosowanie mają również odpowiednie przepisy ustawy o prawach konsumenta.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą. Jeśli zaś Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Przedsiębiorcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez niego do odbioru. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

Przedsiębiorca natomiast zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).

Jeżeli Przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta będącego konsumentem, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego konsumentem do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego konsumentem dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Towar zwracany należy wysłać na adres: Competeam Wójtowicz Spółka Jawna sklep Villa Decor. 26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska3. Powinien on zostać opakowany w odpowiedni sposób, uniemożliwiający uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

8. Przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy niemożna jej odesłać w zwykły sposób pocztą/kurierem, jeżeli umowę zawarto za pośrednictwem Sklepu, a rzecz dostarczono Klientowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy. W odmiennych przypadkach będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosz-tów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 28 PLN.

9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba, że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.

Reklamacje – Klient konsumencki

10. Przedsiębiorca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem za wszelkie wady fizyczne i prawne Towaru istniejące w chwili jego wydania w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta oraz Kodeksem Cywilnym.

11. Klient konsumencki ma możliwość złożenia reklamacji na podstawie gwarancji i z tytułu rękojmi.

12. Podstawa i zakres odpowiedzialności Przedsiębiorcy wobec Klienta konsumenckiego, który z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru są określone w szczególności Kodeksem cywilnym oraz ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. poz. 827 ze zm.),

13. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę Klient może złożyć oświadczenie obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, chyba, że Przedsiębiorca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Przedsiębiorcę albo Przedsiębiorca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady zgodnie z przepisem Regulaminu §4. ust 14. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru zwadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

14. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

15. Przedsiębiorca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przedsiębiorca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Jeżeli spośród sprzedanych Towarów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Towarów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do Towarów wadliwych.

16. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili. Jeżeli Klientem jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.

17. Przedsiębiorca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanego Towaru stosuje się przepisy dotyczące wady fizycznej, z tym, że bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

Odpowiedzialność Przedsiębiorcy za Towar w pozostałym zakresie

18. W zakresie sprzedaży innej niż konsumencka zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące rękojmi i gwarancji. W tym wypadku Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba, że Przedsiębiorca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Przedsiębiorcę albo Przedsiębiorca nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

Procedura reklamacyjna

19. Reklamację z wszelkich wskazanych wyżej tytułów można złożyć w formie elektronicznej na adressklep@villadecor.pl lub w formie pisemnej na adres Competeam Wójtowicz Spólka Jawna, sklep Villa Decor. 26-300 Opoczno, ul.Piotrkowska 3.

20. W reklamacji zaleca się podanie następujących informacji:

a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady.

b) żądanie Klienta - określone w §4. ust. 14 lub 15 niniejszego Regulaminu.

c) danych kontaktowych składającego reklamację.

21. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Towaru z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.

22. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta w zakresie wymiany produktu, usunięcia wady albo oświadczenia o obniżeniu ceny (określającego kwotę, o którą cena ma być określona) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba, że Klient poda inny sposób.

23. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

24. Przedsiębiorca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

25. Przedsiębiorca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

26. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Przedsiębiorcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Competeam Wójtowicz Spółka Jawna, sklep Villa Decor, 26-300 Opoczno,ul. Piotrkowska lub mailowo na adres: sklep@villadecor.pl

27. W powiadomieniu Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

28. Przedsiębiorca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdego powiadomienia w terminie do 14 dni, a gdyby to niebyło możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§5. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Przedsiębiorcą a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny

3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 


 

Gwarantowana Jakość Obsługi

 

Bezpieczna Szybka Przesyłka

 

Bezproblemowe zwroty w ciągu 14 dni

trustedshops logo