Zwroty (Odstąpienie od umowy)


 Odstąpienie od umowy przez Klienta konsumenckiego

1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje w terminie 14 dni prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny. W celu realizacji tego prawa Klient składa stosowne oświadczenie w dowolny sposób, w szczególności zaś na piśmie za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysyłając je na adres: Competeam Wójtowicz Spółka Jawna sklep Villa Decor. 26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 3.lub za pośrednictwem poczty elektronicznej n adres sklep@villadecor.pl.

 Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest tutaj. 

2. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej.

3. Termin 14-dniowy biegnie od dnia, w którym Klient ten (lub osoba przez niego wskazana) objął Towar w posiadanie.

4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w szczególności w przypadkach, w których:

a) przedsiębiorca za wyraźną zgodą Klienta wykonał w pełni usługi, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci on prawo odstąpienia od umowy;

b) cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Przedsiębiorca niesprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacjikonsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego pootwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostająnierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) nastąpiło dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżelispełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia odumowy i po poinformowaniu go przez Przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,przy czym w niniejszym zakresie zastosowanie mają również odpowiednie przepisy ustawy o prawach konsumenta.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą. Jeśli zaś Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Przedsiębiorcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez niego do odbioru. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

Przedsiębiorca natomiast zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymaniao świadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).

Jeżeli Przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta będącego konsumentem, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego konsumentem do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego konsumentem dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Towar zwracany należy wysłać na adres: Competeam sp. j. sklep Villa Decor. 26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska3. Powinien on zostać opakowany w odpowiedni sposób, uniemożliwiający uszkodzenie przesyłki w trakcietransportu. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

8. Przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą/kurierem, jeżeli umowę zawarto za pośrednictwem Sklepu, a rzecz dostarczono Klientowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy. W odmiennych przypadkach będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosz-tów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 28 PLN.

9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej wsposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.


 

Gwarantowana Jakość Obsługi

 

Bezpieczna Szybka Przesyłka

 

Bezproblemowe zwroty w ciągu 14 dni

trustedshops logo