ZDO3

LpINFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W REJESTRZE
1​Nazwa zbioru danychZbiór danych osobowych kontrahentów.
2Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany;Competeam Wójtowicz Spółka Jawna, 26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 3, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000675608
3Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 3la ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takego podmiotu;
4Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi;Dane osobowe zostały powierzone na podstawie stosownej umowy powierzenia danych osobowych.
5​Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych;
Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących. Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. 
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
Art. 23 ust. 1 pkt 1, 3, 5  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. ​
RODO Art.6 punkt 1 litera a/b/c/f
6​Cel przetwarzania danych w zbiorze;

Dokonywanie zakupów materiałów, produktów i usług u kontrahentów.

Dokonywanie sprzedaży produktów.

Zawieranie umów.

7Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze;Klienci, kontrahenci, dostawcy Competeam Wójtowicz Spółka Jawna.
8​Zakres danych przetwarzanych w zbiorze;Imię, nazwisko,  adres siedziby firmy,numer Identyfikacji Podatkowej, numer telefonu, REGON, adres e-mail, nr rachunku bankowego, dane dotyczące osób do kontaktu,
9Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą;Od osób, których dane dotyczą.​
10​Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja czy dane ze zbioru są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;Dane nie są udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
11Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane;​Dane nie są przekazywane do odbiorców danych
12Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego w rozumieniu art. 7 pkt 7 ustawy.​Dane nie są przekazywane do państw trzecich
13​Data wpisania zbioru do rejestru;2016-01-01
14​Data dokonania ostatniej aktualizacji;2018-05-08Powrót do Rejestru Zbiorów Danych Osobowych


 

Gwarantowana Jakość Obsługi

 

Bezpieczna Szybka Przesyłka

 

Bezproblemowe zwroty w ciągu 14 dni