ZDO2

LpINFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W REJESTRZE
1​Nazwa zbioru danych​Zbiór danych osobowych osób zapisanych do newslettera prowadzonego przez sklep internetowy www.villadecor.pl.
2Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany;Competeam Wójtowicz Spółka Jawna, 26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 3, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000675608
3Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 3la ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takego podmiotu;
4Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi;Dane osobowe zostały powierzone na podstawie stosownej umowy powierzenia danych osobowych.
5​Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych;

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących,przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa: Art. 23 ust.1 pkt.1 i pkt.5 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;

RODO Art.6 punkt 1 litera a/f


Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.​

6​Cel przetwarzania danych w zbiorze;Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych.
7Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze;Osoby zapisane do newslettera na stronie sklepu internetowego www.villadecor.pl
8​Zakres danych przetwarzanych w zbiorze;Imię, nazwisko, adres e-mail.
9Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą;Od osób, których dane dotyczą.​
10​Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja czy dane ze zbioru są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;Dane nie są udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
11Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane;​Dane nie są przekazywane do odbiorców danych.
12Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego w rozumieniu art. 7 pkt 7 ustawy.​Dane nie są przekazywane do państw trzecich
13​Data wpisania zbioru do rejestru;2016-01-01
14​Data dokonania ostatniej aktualizacji;2018-05-08Powrót do Rejestru Zbiorów Danych Osobowych


 

Gwarantowana Jakość Obsługi

 

Bezpieczna Szybka Przesyłka

 

Bezproblemowe zwroty w ciągu 14 dni