ZDO4

LpINFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W REJESTRZE
1​Nazwa zbioru danychZbiór danych osób żądających wykonania ich praw.​
2Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany;Competeam Wójtowicz Spółka Jawna, 26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 3, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000675608
3Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 3la ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takego podmiotu;
4Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi;Dane osobowe zostały powierzone na podstawie stosownej umowy powierzenia danych osobowych.
5​Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych;

Ustawa o ochronie danych osobowych:
- Art. 23 ust. 1 pkt. 5 (niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych),
- Art. 26, 26a, 32-35 (niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego wobec osoby, której dane dotyczą).

- RODO Art.6 pkt.1 litera c/f

- Art. 8  Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176, z 2004 r. Nr 96, poz. 959.

6​Cel przetwarzania danych w zbiorze;Dane osobowe przetwarzane są w celu ustalania zasadności i wykonywania praw osób, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
7Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze;Klienci sklepu internetowego www.villadecor.pl,pracownicy, osoby których dane dotyczą, żądające wypełnienia ich praw. ​
8​Zakres danych przetwarzanych w zbiorze;Dane dostarczone przez osobę w związku z wykonywaniem jej praw, w tym w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi w oczekiwanej przez nią formie lub obsługi reklamacji zakupionych produktów w sklepie www.villadecor.pl
Dane niezbędne do jednoznacznej weryfikacji tożsamości osoby żądającej wykonania jej praw.
9Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą;Od osób, których dane dotyczą.​
10​Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja czy dane ze zbioru są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;Dane nie są udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.​
11Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane;Nie dotyczy.
12Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego w rozumieniu art. 7 pkt 7 ustawy.​Dane nie są przekazywane do państw trzecich
13​Data wpisania zbioru do rejestru;2016-01-01
14​Data dokonania ostatniej aktualizacji;2018-05-08Powrót do Rejestru Zbiorów Danych Osobowych


 

Gwarantowana Jakość Obsługi

 

Bezpieczna Szybka Przesyłka

 

Bezproblemowe zwroty w ciągu 14 dni