ZDO1

LpINFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W REJESTRZE
1​Nazwa zbioru danych Zbiór danych osobowych klientów sklepu internetowego www.villadecor.pl.
2Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany; Competeam Wójtowicz Spółka Jawna, 26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 3, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000675608
3Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 3la ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takego podmiotu; 
4Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi;Dane osobowe zostały powierzone na podstawie stosownej umowy powierzenia danych osobowych.
5​Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych;

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących,przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku   wynikającego z przepisu prawa: Art. 23 ust. 1 pkt 1, 3, 5  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;
Art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, RODO Art.6 punkt 1 litera a
Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. RODO Art.6 punkt 1 litera b
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.​RODO Art.6 punkt 1 litera f

6​Cel przetwarzania danych w zbiorze; Obsługa i realizacja zamówień klientów sklepu internetowego www.villadecor.pl
7Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; Klienci sklepu internetowego www.villadecor.pl
8​Zakres danych przetwarzanych w zbiorze; Imię, nazwisko,adres e-mail, numer telefonu, adres IP, adres zamieszkania lub pobytu (adres na który klient sklepu internetowego www.villadecor.pl zamówił dostawę zakupionych produktów),
9Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą;Od osób, których dane dotyczą.​
10​Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja czy dane ze zbioru są udostępniane  podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;

Dane mogą być udostępniane za zgodą osoby, której dotyczą w następujących przypadkach:

1. Firmy kurierskie lub operatorzy pocztowi - w przypadku gdy klient wybierze w trakcje składania zamówienia określony sposób dostawy zakupionego towaru, który obsługiwany jest przez przez wybranego przez klienta operatora pocztowego lub firmę kurierską.

2. Operator płatności elektornicze/online - w przypadku gdy klient wybierze w trakcje składania zamówienia określony sposób płatności obsługiwany przez wskazanego przez klienta w danym sposobie płatności operatora.

11Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane;

DPD Polska Sp. z o.o, ul.Mineralna 15,02-274 Warszawa, KRS 0000028368

DHL PARCEL POLSKA Sp z o.o., ul. Osmańska 2, Warszawa. KRS 0000631916

PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS 0000274399

12Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego w rozumieniu art. 7 pkt 7 ustawy.​Dane nie są przekazywane do państw trzecich
13​Data wpisania zbioru do rejestru; 2016-01-01
14​Data dokonania ostatniej aktualizacji; 2018-05-08Powrót do Rejestru Zbiorów Danych Osobowych


 

Gwarantowana Jakość Obsługi

 

Bezpieczna Szybka Przesyłka

 

Bezproblemowe zwroty w ciągu 14 dni