Reklamacje i procedura reklamacyjna

1. Przedsiębiorca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem za wszelkie wady fizyczne i prawneTowaru istniejące w chwili jego wydania w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta oraz Kodeksem Cywilnym.

2. Klient konsumencki ma możliwość złożenia reklamacji na podstawie gwarancji i z tytułu rękojmi.

3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Przedsiębiorcy wobec Klienta konsumenckiego, który z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru są określone w szczególności Kodeksem cywilnym oraz ustawą o prawachkonsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. poz. 827 ze zm.),

4. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę Klient może złożyć oświadczenie obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, chyba że Przedsiębiorca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Przedsiębiorcę albo Przedsiębiorca nie uczynił zadość obowiązkowi wymianyTowaru na wolny od wad lub usunięcia wady zgodnie z przepisem Regulaminu §4. ust

5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru zwadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

6. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przezSprzedawcę.

7. Przedsiębiorca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przedsiębiorca może odmówić zadość uczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Jeżeli spośród sprzedanych Towarów tylkoniektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Towarów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do Towarów wadliwych.

8. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili. Jeżeli Klientem jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwana Klienta.

9. Przedsiębiorca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanego Towaru stosuje się przepisy dotyczące wady fizycznej, z tym że bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którymKlient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.Odpowiedzialność Przedsiębiorcy za Towar w pozostałym zakresie

10. W zakresie sprzedaży innej niż konsumencka zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące rękojmi i gwarancji. W tym wypadku Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Przedsiębiorca. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolnyod wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Przedsiębiorcę albo Przedsiębiorca nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nieusunęła.

Procedura reklamacyjna

1. Reklamację z wszelkich wskazanych wyżej tytułów można złożyć w formie elektronicznej na adres:sklep@villadecor.pl lub w formie pisemnej na adres Competeam Wójtowicz Spólka Jawna sklep Villa Decor. 26-300 Opoczno, ul.Piotrkowska 3.

2. W reklamacji zaleca się podanie następujących informacji:a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady.b) żądanie Klienta - określone w §4. ust. 14 lub 15 niniejszego Regulaminu.c) danych kontaktowych składającego reklamację.

3. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Towaru z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta w zakresie wymiany produktu, usunięcia wady albo oświadczenia o obniżeniu ceny (określającego kwotę, o którą cena ma być określona) niezwłocznie, nie późniejniż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.

5. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskichpod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

6. Przedsiębiorca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.


 

Gwarantowana Jakość Obsługi

 

Bezpieczna Szybka Przesyłka

 

Bezproblemowe zwroty w ciągu 14 dni

trustedshops logo